Belka
Środa, 16 Stycznia 2019   imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Otwarty konkurs ofert - promocja miasta przez sport

Data publikacji: 2018-12-20, Data modyfikacji: 2018-12-22
A A AWydrukDrukuj  
 
Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 20 grudnia 2018 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport  w okresie od 10 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. I . Rodzaj zadania, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:     Nr  Nazwa, warunki i termin realizacji zadania Kwota w zł 1 Promocja Miasta poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej:     Przedmiotem konkursu jest promocja Miasta Oświęcim w zimowej dyscyplinie olimpijskiej poprzez szkolenie sportowe, uzyskiwane wyniki, udział w krajowym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez jeden z polskich związków sportowych oraz udział w międzynarodowych imprezach sportowych. Promocja Miasta ukierunkowana powinna być na przekazaniu jak największej liczbie odbiorców informacji o wsparciu udzielonym przez miasto Oświęcim. Działania promocyjne obejmować powinny w szczególności: – zamieszczenie nazwy miasta Oświęcim w nazwie drużyny reprezentującej Oferenta, – nadanie miastu tytułu jedynego Głównego Partnera drużyny reprezentującej Oferenta wraz z prezentacją takiej informacji w działaniach medialnych tj. na stronie internetowej (poprzez umieszczenie takiej informacji wraz z logiem miasta na głównej stronie z aktywnym linkiem do strony internetowej Zamawiającego) na portalach społecznościowych (wykorzystywanych przez Oferenta) oraz podczas konferencji prasowych lub innych kontaktów z mediami, – umieszczenie na strojach sportowych zawodników i trenerów herbu miasta lub logo miasta w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, – umieszczenie loga Miasta z tekstem „Główny Partner” na wszystkich drukach promocyjnych (plakaty, bilety, zaproszenia, broszury) w formie uzgodnionej z Wydziałem Promocji Miasta, – umieszczenie w widocznych miejscach banerów promocyjnych ze znakiem graficznym Miasta Oświęcim (udostępnionego przez Wydział Promocji Miasta), – kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Oświęcim w wypowiedziach publicznych i medialnych dotyczących udzielonego wsparcia, – promocję w mediach ogólnopolskich poprzez relacje w telewizji publicznej lub jej oddziałach oraz w relacjach internetowych. Oferta może obejmować również inne działania promocyjne zaproponowane przez Oferenta. 650.000 zł   Termin realizacji zadania: 10.01.2019 r. do 30.04.2019 r.   II. Zasady, kryteria  i tryb przyznawania dotacji: 1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które: – zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta Oświęcim, – nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także podatków ani innych danin o charakterze publiczno-prawnym, – zapewnią udział środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztów całkowitych przeznaczonych na realizację zadania. 2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885 z p. zm.). 3. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria: a) merytoryczna wartość przedsięwzięcia, tj. opis działań promujących Miasto Oświęcim b) korzyści dla społeczności lokalnej, c) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia (oddziaływanie promocyjne zadania), d) kalkulacja kosztów z uwzględnieniem wkładu własnego i środków pozyskanych z innych źródeł, e) ocena współpracy z samorządem, w tym terminowość i prawidłowość wcześniejszych rozliczeń. 4. Z oferentami, których oferty otrzymają wsparcie finansowe zostanie zawarta umowa określająca: a) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, b) wysokość dotacji i tryb płatności, c) termin wykorzystania dotacji, d) tryb kontroli wykonywania zadania, e) termin i sposób rozliczenia dotacji, f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 5. W związku z udzieleniem dotacji w kwocie 100.000 zł i więcej Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dofinansowania. 6. Organizacja, której dotacja zostanie przekazana, zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania. III. Termin i sposób składania ofert: 1. Oferta i załączniki. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 r. Uwaga!  w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”, Wzory ofert dostępne są:  na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)    w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 50, b) załączniki do oferty  (obowiązkowe): – aktualny statut organizacji, – aktualny wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności (wypis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany); – oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także podatków ani innych danin o charakterze publiczno-prawnym, – inne dokumenty ważne ze względu na realizację zadania w tym w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie); – do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy. 2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej, b) pokrywanie deficytu działalności organizacji, c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów), d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu), e) wydatki na działalność polityczną i religijną. f) wynagrodzenie za obsługę księgową  związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania przekraczające próg  2%  dotacji udzielonej na zadanie. 3. Termin złożenia oferty Ofertę wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 stycznia 2019 r.  do godziny 14.00. Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Miasta we wskazanym w wyżej terminie. Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane. Koperta powinna być oznaczona: nazwą organizacji lub pieczęcią oraz dopiskiem “PROMOCJA MIASTA OŚWIĘCIM PRZEZ SPORT – I KONKURS 2019″ 4. Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Oświęcim – Marek Tarnowski tel. 33 842 94 50. IV.  Tryb wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna. 1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim. Ocena formalna obejmuje: – terminowość i formę złożenia oferty,   – zgodność wymaganych podpisów, – kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Brak  wymaganych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty. 2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Oświęcim. Protokół ze spotkania komisji, wraz  z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta akceptuje przedstawiony  protokół  lub wnosi do niego uwagi. W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta. Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 stycznia 2018 r. Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną: a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim, b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)   Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie i załącznikach (bez możliwości zwiększenia dotacji) na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian i podpisania aneksu do umowy. Pliki pobrania dostępne są tutaj – kliknij

Pełna treść wiadomości na: oswiecim.pl/?p=23289
UM Oświęcim, Źródło artykułu: um.oswiecim.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  oświęcimski

  Powiat oświęcimski - powiat w województwie małopolskim z siedzibą w Oświęcimiu. Należy do niego gmina miejska Oświęcim; gminy miejsko-wiejskie: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator; gminy wiejskie: Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów. Powiat powstał wskutek reformy administracyjnej, która miała miejsce w 1999 roku.

  Powiat oświęcimski to nie tylko obóz zagłady Auschwitz. Okazuje się, że oprócz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na terenie powiatu znajduje się wiele innych ciekawych miejsc. Zabytkowy zamek – pałac i ratusz w gminie Zator, kościół p.w. św. Marcina w Jawiszowicach czy pałac Radziwiłłów w Grojcu, to tylko niektóre z nich. Pasjonaci pszczelarstwa powinni także zajrzeć do pasieki i pszczelarskiego skansenu w Grojcu. Zgromadzono w nim zabytkowe ule i sprzęt do pozyskiwania miodu z różnych regionów Polski. Przyciąga również piękno natury, które można podziwiać, wybierając się na jedną z trzech tras rowerowych.    

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola